Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Spotkanie UNCTAD pokonuje poważne spory

Kwiecień 27th, 2012

Na spornym spotkaniu Komisji ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) kończącym się w czwartek w Doha w Katarze potwierdzono rolę organizacji ONZ w badaniu handlu i rozwoju, ale nie po tygodniu twardej debaty. Mandat Doha, przyjęty w drodze konsensusu przez państwa członkowskie, wzywa UNCTAD do kontynuowania prac nad trzema filarami budowania konsensusu, badań politycznych i pomocy technicznej. "UNCTAD pozostaje centralnym punktem w Organizacji Narodów Zjednoczonych dla zintegrowanego traktowania handlu i rozwoju oraz powiązanych ze sobą kwestii w obszarach finansów, technologii, inwestycji i zrównoważonego rozwoju", czytamy w części uzgodnionego tekstu.

Głęboka niezgoda między krajami uprzemysłowionymi a krajami rozwijającymi się groziła zrujnowaniem spotkania UNCTAD w Doha i zagroziła przetrwaniu tego organu ONZ, który broni interesów rozwijających się krajów Południa. Nieporozumienia między blokami, ogólnie określanymi jako kraje Północy i Południa, wynikały głównie z różnych poglądów na mandat UNCTAD i różnych wizji rozwoju oraz tego, jak odnosi się on do zmiennych społecznych, środowiskowych, ekonomicznych i finansowych. Jednym z ważnych obszarów dyskusji było powierzenie UNCTAD mandatu do zbadania obecnego globalnego kryzysu finansowego i jego wpływu na realną gospodarkę, na co naciskały kraje rozwijające się i organizacje pozarządowe, ale które kraje uprzemysłowione od razu odrzuciły.

W sobotę, 21 kwietnia, na sesji inauguracyjnej konferencji 37 międzynarodowych i 137 krajowych organizacji pozarządowych przesłało do uczestniczących rządów przesłanie pt. „Wzmocnij, a nie osłabiaj rolę UNCTAD w globalnym zarządzaniu”, podkreślając ważną rolę, jaką UNCTAD odegrała w „identyfikacji głównych przyczyn” światowego kryzysu, który rozpoczął się w 2008 r. UNCTAD pomagał krajom rozwijającym się w poszukiwaniu rozwiązań dla skutków kryzysu i był zwolennikiem reformy globalnej polityki gospodarczej i finansowej w organizacje pozarządowe poinformowały, że aby zapobiec powtórzeniu się podobnych kryzysów. „UNCTAD jest dobrze znany z tego, że przewidział kryzys z wyprzedzeniem, co należy pochwalić, szczególnie biorąc pod uwagę jego niedostatek zasobów w porównaniu z takimi instytucjami, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Światowa Organizacja Handlu (WTO) i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), której się to nie udało ”- głosi komunikat. Sygnatariuszami przesłania skierowanego do rządów na spotkaniu UNCTAD są: ActionAid International, African Trade Network, Arab NGO Network for Development, CIDSE (międzynarodowy sojusz 16 katolickich agencji rozwoju), European Network on Debt and Development oraz Friends of Earth International. Biuro SPOS Misjonarzy Oblatów, podpisując deklarację, dołączyło do Hemispheric Social Alliance, International Trade Union Confederation, Oxfam International, Public Services International, Third World Network, Transnational Institute i Światowej Rady Kościołów.

W negocjacjach nad dokumentem końcowym konferencji Chiny i Grupa 77 (G77) broniły roli UNCTAD. Grupa 77 (G77) to kraj rozwijający się, który powstał po pierwszej konferencji UNCTAD, która odbyła się w Genewie w 1964 r. Obecnie składa się ze 132 krajów członkowskich. Oprócz UE grupa JUSCANZ (JZ), składająca się z Japonii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Korei Południowej, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Norwegii i Liechtensteinu, reprezentowała kraje uprzemysłowione na konferencji w Doha.

Poglądy dyrektora UNCTAD Supachai zderzały się z poglądami grup krajów uprzemysłowionych, a jego raport, przedstawiony na konferencji w sobotę, ostrzegał przed niebezpieczeństwami globalizacji i procesów rozwojowych napędzanych przez finanse międzynarodowe. Spory między krajami rozwijającymi się i uprzemysłowionymi są jeszcze bardziej dotkliwe w debacie na temat porozumień osiągniętych podczas poprzedniej sesji UNCTAD cztery lata temu, która odbyła się w Akrze w Ghanie. Grupa G77 chciała potwierdzić i wzmocnić Porozumienie z Akry, aby UNCTAD mogła kontynuować swoje obecne prace, zgodnie z wytycznymi wyznaczonymi przez jej sekretariat. Ale JZ chciał, aby wszelkie odniesienia do potwierdzenia umowy z Akry zostały usunięte z dokumentu końcowego i zaproponował przegląd tej umowy. Ostatecznie porozumienie z Akry zostało potwierdzone. Chiny zostały uznane za w dużej mierze odpowiedzialne za sukces w utrzymaniu stanowczego sprzeciwu wobec żądań UE i krajów JZ.

Kraje uprzemysłowione chciały również odrzucić akapity dotyczące zarządzania i rozwiązywania spłat długów krajowych, odpowiedzialności pożyczkodawców i pożyczkobiorców oraz uporządkowanego rozwiązania kryzysu zadłużenia. Jednak rozpoczęcie posiedzenia UNCTAD zapoczątkowało proces poparcia w celu przyjęcia dobrowolnych zasad dotyczących udzielania i zaciągania pożyczek przez państwo. Dyrektor Jubilee USA, Eric LeCompte, uczestniczył w spotkaniach, ponieważ jest to obszar szczególnej troski Jubilee USA, której członkiem jest Misjonarze Oblaci.

Przeczytaj zasady Jubilee dotyczące odpowiedzialnego pożyczania i zaciągania pożyczek. 

 

Powrót do początku