Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Aktualności
Przetłumacz tę stronę:

Ostatnie wiadomości

News Feed

Archiwum wiadomości


Najnowsze wideo i audio

Więcej wideo i audio>

Archiwum wiadomości »unpfii


21. sesja: Stałe Forum ONZ ds. Rdzennych Zagadnień od 25 kwietnia do 6 maja 2022 r. Kwiecień 22nd, 2022


Stałe Forum ONZ ds. Zagadnień Rdzennych (UNPFII) to forum, którego zadaniem jest zajmowanie się problemami, z jakimi borykają się ludy tubylcze, związanymi z rozwojem gospodarczym i społecznym, kulturą, środowiskiem, zdrowiem i prawami człowieka.

Dokładniej, UNPFII:

  • udziela porad eksperckich i zaleceń w kwestiach tubylczych Radzie Gospodarczej i Społecznej (ECOSOC)
  • podnosi świadomość i promuje integrację i koordynację działań związanych z kwestiami tubylczymi w ramach systemu ONZ
  • przygotowuje i rozpowszechnia informacje o problemach, z jakimi borykają się ludy tubylcze
  • promuje poszanowanie i pełne stosowanie postanowień Deklaracji ONZ o prawach ludów tubylczych i jej kontynuacji 

Aby uzyskać więcej informacji o planowanych wydarzeniach organizowanych przez organizacje pozarządowe, pobierz Przewodnik po wydarzeniach Koalicji Zakonnych Sprawiedliwości” (JCOR).

Wszystkie otwarte spotkania UNPFII będą transmitowane na: Telewizja internetowa ONZ

Oficjalna strona internetowa UNPFII21: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-twenty-first-session-25-april-6-may-2022.html 

 

 


Raport ze stałego forum 18TH ONZ ds. Ludności tubylczej Maj 23rd, 2019

Setki rdzennych ludów z całego świata zebrały się w siedzibie ONZ w Nowym Jorku Osiemnaste Stałe Forum ds. Rdzennych (UNPFII), która odbyła się od 25 kwietnia do 2 maja. Tematem UNPFII 2019 jest „wiedza tradycyjna: generowanie, przekazywanie, ochrona”. ONZ opisuje ludy tubylcze jako spadkobierców i praktykujących unikalne kultury i sposoby odnoszenia się do ludzi z cechami społecznymi, kulturowymi, ekonomicznymi i politycznymi, które różnią się od cech dominujących społeczeństw, w których żyją. UNPFII została utworzona w 2000 roku na mocy rezolucji ONZ, której powierzono zajmowanie się kwestiami tubylczymi związanymi z rozwojem gospodarczym i społecznym, kulturą, środowiskiem, edukacją, zdrowiem i prawami człowieka.  

Według raportu Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ szacuje się, że 370 milionów ludów tubylczych zamieszkujących około 90 krajów należy do najbardziej zmarginalizowanych ludów na świecie. W raporcie zauważono, że ludy tubylcze są często izolowane politycznie i społecznie w tych krajach gdzie zamieszkują według położenia geograficznego swoich społeczności, ich odrębnych historii, kultur, języków i tradycji.

Dlatego, aby chronić prawa człowieka rdzennej ludności, Zgromadzenie Ogólne ONZ (ZO ONZ) przyjęło rezolucję w sprawie 2007 w sprawie  Deklaracja praw ludów tubylczych ONZ. Deklaracja zapewnia kompleksowe ramy minimalnych norm dobrobytu gospodarczego, społecznego i kulturowego oraz praw ludów tubylczych na świecie. Ponownie w 2016 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło deklarację 2019 rok rdzennych języków.

Czytaj więcej:

UNPFIIhttps://bit.ly/2V2B6Rp
Międzynarodowy Rok Języków Tubylczych: https://bit.ly/2PzyCbH.
Raporty na temat praw ludów tubylczych: https://bit.ly/2ZK8UG7

 


Publiczne komentarze USA na temat deklaracji ONZ o prawach ludów tubylczych Czerwiec 9th, 2010

Pisemne uwagi należy składać do lipca 15, 2010

Deklaracja ONZDepartament Stanu i inne agencje federalne organizują spotkania i zapraszają do komentarzy dotyczących Deklaracji praw ludów tubylczych ONZ. W kwietniu 20, 2010, Stały Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych przy Ambasadorze Organizacji Narodów Zjednoczonych Susan E. Rice ogłosiła na Stałym Forum Narodów Zjednoczonych ds. Rdzennych, że Stany Zjednoczone dokonują przeglądu swojego stanowiska w sprawie Deklaracji.

Agencje rządowe planują obecnie spotkania z przywódcami plemiennymi, zainteresowanymi stronami i organizacjami pozarządowymi w celu omówienia ponownej analizy UNDRIP przez USA. Dokładne daty i lokalizacje spotkań zostaną ogłoszone na ich stronie internetowej: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/06/142662.htm

Komentarze można wysyłać pocztą elektroniczną na adres declaration@state.gov lub pocztą do S / SR Global Intergovernmental Affairs, Departament Stanu USA, 2201 C Street NW., Suite 1317, Washington, DC 20520. Pisemne uwagi należy przesłać do lipca 15, 2010.

Powrót do początku