Logo OMI SPIC

Sprawiedliwość, pokój i uczciwość stworzenia

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej  Prowincja Stanów Zjednoczonych

Logo OMI
Obszary skupienia: Godność człowieka: Ludności rdzennej
Przetłumacz tę stronę:

Misja oblacka w sprawie ludności rdzennej

Boliwia, sierpień 5, 2008

Preambuła

My, oblaci Maryi Niepokalanej, wraz z przedstawicielami duszpasterstwa, którzy służą z ludami tubylczymi z różnych regionów, zebraliśmy się pod przewodnictwem Ducha Świętego z niektórymi członkami rządu centralnego naszego Zgromadzenia w Cochabamba w Boliwii, od 18th do 22nd lutego, 2008, przedstaw następujące oświadczenie:

Oblaci misyjni

 • My, oblaci, odnosimy sukcesy i porażki w naszej służbie ludom tubylczym. Naszą szczególną rolą w Kościele, jako Zgromadzeniu Misyjnym, jest służenie ubogim i wykluczonym świata.
 • Jesteśmy wdzięczni za to, że mamy wśród nas oblatów pochodzenia rdzennego, ponieważ wnoszą oni specyficzny wkład misyjny i duszpasterski oparty na ich szczególnej tożsamości.
 • Zachęcamy i wspieramy naszych braci i siostry, którzy są w służbie ludów tubylczych i ponawiamy się, aby kontynuować naszą posługę wśród nich.
 • Czujemy się wezwani do pomocy i uczestniczenia w procesie uzdrawiania i pojednania, gdziekolwiek jest to potrzebne.
 • W naszej ewangelizacji zawsze musimy być otwarci, sercem i duszą na wartości kulturowe i duchową integralność ludów tubylczych.
 • Aktywnie zachęcamy do powołań wśród ludów tubylczych i będziemy wrażliwi kulturowo, gdy towarzyszymy im w ich formacji.
 • Nadal używamy środków masowego przekazu w naszej służbie z ludnością rdzenną, aby promować i inspirować ich do wyrażania swojej kultury i obrony swoich praw.
 • Zintensyfikujemy i ponownie będziemy nawiązywać kontakty z oblatami i innymi w służbie z ludnością rdzenną, zachowując naszą misyjną i religijną tożsamość.
 • Wspieramy i promujemy aktywne zaangażowanie w miejsca podejmowania decyzji, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i inne instytucje.

Uczciwość tworzenia

 • Jako oblaci współpracujemy z ludami rdzennymi, pracując na rzecz zarządzania środowiskiem w ramach tradycji i przeżywanych nauk ludu i ewangelii.
 • Zobowiązujemy się do pracy na rzecz sprawiedliwości społecznej, gospodarczej i środowiskowej.
 • Potwierdzamy duchowe połączenie ludów tubylczych z ich przodkami i domenami.
 • Będziemy bronić praw ludności tubylczej do wyrażania swoich opinii i uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania i ochrony gruntów i zasobów naturalnych (minerałów, wody, lasów, ryb i dzikiej przyrody).
 • Popieramy wdrażanie Deklaracji praw ludów tubylczych ONZ.

Inkulturacja

 • Będziemy blisko i solidarnie z ludnością rdzenną w walce o swoje prawa i interesy.
 • Potwierdzamy prawa ludów tubylczych do życia zgodnie z ich kulturą, tradycyjną wiedzą oraz praktykami duchowymi i religijnymi.
 • My, oblaci, pomagamy w tworzeniu możliwości dialogu między ludami tubylczymi a decydentami kościołów katolickich i innych oraz dialogu międzyreligijnego z tradycyjnymi praktykami religijnymi i przekonaniami.
 • Pomożemy stworzyć lokalne inicjatywy badawcze społeczności tubylczych zgodnie z kulturą, pochodzeniem etnicznym, historią i ewangelizacją.
 • Ułatwiamy proces inkulturacji i tworzymy służby odpowiadające potrzebom społeczności.
 • Ułatwiamy rozwój rdzennego Kościoła z rdzenną teologią, posługą, znakami i symbolami ich liturgii.

Nadzieja na przyszłość

 • Jesteśmy zaabsorbowani faktem, że migracja dla ludności rdzennej często prowadzi do utraty tożsamości i więzi społecznych.
 • Wspieramy ludność rdzenną w ich wysiłkach na rzecz odzyskania i ożywienia szacunku etno (odzyskiwanie tożsamości i świętych miejsc, wraz z kulturowym, językowym i duchowym odrodzeniem).
 • Ułatwiamy dialog międzykulturowy i promujemy sprawiedliwe współistnienie na równych zasadach pod względem społecznym, gospodarczym, politycznym i duchowym.
 • Zachęcamy ludność rdzenną do wyrażania opinii na wielu szczeblach władzy.
 • Potwierdzamy prawo ludności tubylczej do dostępu do wszystkich poziomów edukacji.

Pragniemy wyrazić uznanie dla znaczących osiągnięć rdzennej ludności Boliwii.

Powrót do początku